Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 28. JUNI
KL. 19.00 I RICHARD WINTHERS HUS I VINDEBY
MARREBÆKSVEJ 6, 4913 HORSLUNDE
 

Generalforsamling:

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Mogens Hansen blev valgt som dirigent. Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning.
Birthe Hvarre fremlagde beretningen for det forgange år. 2021 var selvfølgelig påvirket af corona, men det betød også en fremgang i antallet af besøgende, flere end 2000 gæstede huset i 2021.
Der var i 2021 flere store artikler i landsdækkende og lokale dagblade/tidsskrifter og det betød en del ”gratis reklame”. Det er lykkedes at skaffe midler til indkøb af flere store værker. RDO-huset har ansøgt flere fonde og Lolland Kommune og har en del midler.
Vi kan konstaterede, at folk er ”vilde med stedet” og den gode fortælling om Richards hus lever i høj grad og fortællingen deles på SoMe.
Huset har fået opsat 2 varmepumper og forsatsruder, så det er muligt at holde et par rum opvarmet og bestyrelsesmøderne kan holdes i huset.
Madpakkehuset i gården er istandsat, dog er det ikke meget benyttet, de besøgende har som oftest spist inden besøget.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab, samt fastlæggelse af kontingent
Birte Hvarre fremlagde det omdelte regnskab, som viser, at huset har en del midler stående og at ansøgninger i høj grad imødekommes.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Kontingentet foreslås uændret for kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag er indkommet

5. Valg:
a) Valg af min. 5 og max. 9 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Birthe Hvarre og Gunvor Thorsen
Birthe Hvarre og Gunvor Thorsen blev genvalgt og Jørgen Carlo Larsen nyvalgt og
indtræder på den ledige plads i bestyrelsen


b) Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Esmeralda og Inger Hansen på suppleantposterne. De blev genvalgt.
c) Valg af revisor: Karin Leveaux blev genvalgt
Suppleant: Solveig Jensen blev også genvalgt


6. Eventuelt
Under eventuelt fortsatte medlemmerne af generalforsamlingen snakken om huset, året som er gået og mulighederne for at udvide åbningstiderne til f.eks. 11.00 – 17.00 i håb om bedre udnyttelse af madpakkehuset? – det kan blive vanskeligt at bemande en udvidet åbningstid, bestyrelsen drøfter videre.
Birthe orienterede om det mulige lån af 3 bronzefigurer fra Gl. Holte.
Og alle nød den dejlige servering med brød/kaffe/vin
Foreningen Richard Winthers hus
v/ Birthe Hvarre

Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk